XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
         

Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb a tovarov osobné údaje v rámci spoločnosti Pumpa SK s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava – mestská časť Bratislava, IČO: 52 252 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 135606/B (ďalej aj ako „Pumpa“).

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tieto podmienky sú primárne určené našim zákazníkom fyzickým osobám, firemným zákazníkom a ich zamestnancom, našim zmluvným partnerom, dodávateľom a ich zamestnancom, čomu zodpovedá aj ich obsah.

Na spracúvanie osobných údajov dozerá vymenovaná zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete ju kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti alebo e-mailom na pumpa@pumpa.sk.

Náš záväzok voči ochrane súkromia

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby a tovary takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

ÚčelPrávny základ podľa GDPRNaše postavenie a vysvetlenie účelu
1. Predaj pohonných hmôt (vrátane GAS Fleet)Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPRAk využívate kartu GAS Fleet, alebo inú z našich vernostných kariet, spracúvame Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ na účely predaja pohonných zmlúv v súlade so zmluvnými podmienkami využívania karty.
2. Vernostný programPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPRVernostný program prevádzkujeme ako Prevádzkovateľ na základe vzájomnej zmluvy, ktorej podmienky sú popísané vo všeobecných podmienkach zapojenia sa do vernostného programu.
3. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRPri zasielaní newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Pri zasielaní newslettra sa primárne spoliehame na Váš súhlas. Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom našich webstránok alebo prostredníctvom formulárov na našich čerpacích staniciach. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciáchNáš marketingový newsletter môžeme zameriavať aj na existujúcich zákazníkov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných tovarov a služieb. Pri zasielaní newsletterov vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.
4. Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách v online prostredíOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRAk prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook), vystupujeme v postavení prevádzkovateľaa spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o produktoch a službách spoločnosti v online prostredí.
5. Organizovanie súťažíSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRV prípade ak organizujeme súťaže prostredníctvom našej siete čerpacích staníc spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu so zapojením sa do súťaže. Tieto osobné údaje sú potrebné na vyhodnotenie súťaže, jej administratívne spracovanie a doručenie prípadných výhier.
6. Ochrana majetku a bezpečnosti (kamerový systém)Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRNa vlastných čerpacích staniciach ako aj v iných priestoroch prístupných verejnosti v blízkosti objektov spoločnosti spracúvame ako prevádzkovateľosobné údaje na účely ochrany majetku a bezpečnostiprostredníctvom kamerových záznamov, pričom tento účel považujeme za náš oprávnený záujem.
7. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRV niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto  spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, a pod., kedy konáme ako prevádzkovateľ.
8. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)Plnenie právnych povinností podľa čl. 6  ods. 1 písm. c) GDPRZ predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).
9. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPRAko prevádzkovateľspracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami ako napr. kúpno-predajné zmluvy, licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne / príkazné zmluvy a pod. Ako prevádzkovateľspracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s právnickými osobami ako napr. kúpno-predajné zmluvy, franchising zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o spolupráci a pod.
10. Štatistické účelyČl. 89 GDPR  V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame ako prevádzkovateľosobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a osobné údaje poskytujeme len s oprávnenými zamestnancami alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • prevádzkovatelia / majitelia a ich zamestnanci čerpacích staníc GAS, Tankuj Lacno, Pumpa na základe franšízových zmlúv;
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti, audítori, účtovníci);
 • poštové a prepravné spoločnosti;
 • poskytovatelia softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google, Q4 You, Korner B, DropBox);
 • poskytovatelia technickej/IT podpory a poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb;
 • sprostedkovatelia vykonávajúci činnosti na základe osobitného poverenia Prevádzkovateľa;
 • zamestnanci a pracovníci vyššie uvedených osôb.

V  prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame subdodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši subdodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Každý takýto prenos údajov je vykonávaný na základe pristúpenia k štandardným zmluvným doložkám, ktoré preukazujú a zabezpečujú dodržiavanie záruk na ochranu osobných údajov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

ÚčelVšeobecná doba uchovávania osobných údajov
1. Predaj pohonných hmôt (vrátane GAS Fleet)Počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu maximálne 18 mesiacov od posledného použitia vernostnej karty.
2. Vernostný programPočas trvania členstva vo vernostnom programe podľa jeho aktuálnych podmienok.
3. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newslettru.
4. Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách v online prostredíAž do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku. z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.
5. Organizovanie súťaží3 roky.
6. Ochrana majetku a bezpečnosti (kamerový systém)5 dní.
7. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Až do premlčania právneho nároku.
8. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)10 rokov.
9. Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)Počas trvania zmluvného vzťahu.
10. Štatistické účelyPočas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • komunikáciou s nami;
 • uzatváraním zmlúv vrátane súvisiacej komunikácie;
 • registráciou vo vernostnom programe;
 • registráciou na odber newslettra;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V príde fakturačných údajov ide o zákonnú požiadavku. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte na základe GDPR nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú prevádzkovateľom spracúvané. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

–           účele spracúvania,

–           kategórii spracúvaných osobných údajov,

–           príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

–           dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,

–           práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

–           práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

–           informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,

–           informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,

–           informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinní ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne, a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Používanie cookies a ich povolenie je teda na Vašej slobodnej vôli. V zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť nastavenia osobných preferencií pri používaní cookies.

Na našich internetových stránkach používame nasledovné druhy cookies:

Nevyhnutné technické alebo funkčné cookies

Nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na správne technické fungovanie stránky a pridružených aplikácií. Na využívanie týchto cookies nie je podľa zákona potrebný súhlas, pretože ich obmedzením by nebolo možné zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Štatistické / analytické cookies

Analytické súbory cookies sú súbory, ktoré možno použiť na sledovanie toho, koľko ľudí prišlo na stránku, odkiaľ prišli, ako dlho tam strávili čas a čo robili. Tieto informácie využívame na neustále zlepšovanie nami poskytovaných služieb.

Reklamné / marketingové/ sledovacie cookies

Marketingové súbory cookies pomáhajú reklamným systémom lepšie cieliť na potenciálnych zákazníkov. Pomáhajú nám ponúkať naše služby adresnejšie tým osobám, ktoré by o ne mohli mať záujem.

Aktuálny zoznam cookies ako aj správu ich povolení nájdete na lište, ktorá sa Vám zobrazí pri prvej návšteve našej stránky a následne vždy po uplynutí obdobia uloženia súhlasu s Vašimi preferenciami. Žiadosť o nové udelenie súhlasu prostrednícvom cookies lišty sa Vám zobrazí aj v takom prípade ak by sa nastavenia cookies na našej stránke akokoľvek menili.

Uvedené cookies pre dosiahnutie stanovených účelov získavajú nevyhnutné údaje z Vášho zariadenia (napríklad IP adresa, miesto pripojenia k internetu, využívaný HW a SW na zobrazenie webovej stránky), pamätajú si Vaše nastavenia a preferencie, ktoré vykonáte na našej webovej stránke (napríklad voľbu jazyka, nastavení a využívaných funkcií) a v prípade marketingových cookies môžu prepájať aktivitu na tejto webovej stránke s Vašimi aktivitami na iných webových stránkach.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Rovnako ako aj pri iných spôsoboch získavania osobných údajov, aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies máte práva dotknutej osoby v takom rozsahu v akom ich stanovuje GDPR. Rozsah týchto práv a ich popis môžete nájsť aj vyššie v tomto dokumente.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako napr.: Facebook, Instagram, YouTube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Prostredníctvom sociálnych sietí poskytujeme informácie o našich službách, aktivitách a novinkách, ktoré považuje za relevantné pre našich sledovateľov. Akoukoľvek interakciou, komunikáciou alebo zdieľaním osobných údajov s nami, prostredníctvom týchto platforiem tretích strán Vy ako aj my podliehame osobitným pravidlám a podmienkam spracúvania osobných údajov, ktoré stanovujú tieto platformy a nevieme ich ovplyvniť.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Záverečné upozornenia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto podmienky sú dostupné online na webových stránkach prevádzkovateľa a v písomnej podobe na každej čerpacej stanici. Ak máte záujem o kópiu, požiadajte o ňu personál čerpacej stanice.

Prosím berte na vedomie, že personál čerpacích staníc nie je oprávnený prijímať a vybavovať Vaše žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte elektronicky na pumpa@pumpa.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

V Bratislave, 13.6.2022

© PUMPA 2021   |   web by gfxpulse