XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
         

MOJA PUMPA Podmienky

 1. Definície
AplikáciaMobilná aplikácia „Moja Pumpa“
Čerpacia stanica          čerpacia stanica pohonných látok prevádzkovaná pod značkou Pumpa  a Gas
Člen    fyzická osoba, ktorá sa stala členom Programu
Doklad totožnostiobčiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz alebo iný podobný doklad vydaný v zahraničí
Karta„ Moja Pumpa“
Online účetonline účet Člena dostupný na Webovej stránke alebo prostredníctvom Aplikácie 
Oznámenieinformácia dostupná na Čerpacích staniciach alebo Webovej stránke o dôležitých skutočnostiach Programu
Personalizovaná ponukainformácia adresovaná určitému Členovi alebo skupine Členov týkajúca sa výhod Programu, v ktorej sa najmä komunikuje výška koeficientu, rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body, a druhy odmien, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k tomuto Členovi alebo skupine Členov, a ktorá je oznamovaná tomuto Členovi alebo tejto skupine Členov predovšetkým elektronicky (napr. SMS, email), poštou alebo prostredníctvom Online účtu;   Personalizovaná ponuka je prispôsobená individuálnym preferenciám zisteným najmä analýzou predchádzajúcich nákupov, účasti na Programe a používania Webovej Stránky určitého Člena alebo skupiny Členov (bližšie v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti GAS products and services a.s.)
PodmienkyVšeobecné pravidlá a podmienky programu „ Moja Pumpa“
Ponuka(a) Personalizovaná ponuka (b) všeobecná informácia pre všetkých Členov týkajúca sa výhod Programu, v ktorej sa najmä komunikuje výška obratového koeficientu, rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body, a druhy odmien, a ktorá je oznámená niektorým alebo všetkými z nasledovných spôsobov: elektronicky (napr. SMS, email), poštou, oznamom na Čerpacích staniciach, Webovej stránke, v médiách alebo iným podobným spôsobom
Programprogram „ Moja Pumpa“
Rodinný programspôsob zbierania bodov v Programe upravený v článku 9, ktorého sa zúčastňujú najmenej dvaja Členovia, pri ktorom sa body pripisujú len jednému Členovi, ktorá získava body aj za nákup tovaru a služieb alebo za splnenie inej skutočnosti, ktoré nastanú u iného Člena
Pumpa SK, s.r.o.Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO:52 252 256, IČ DPH:SK 2120963350
Webová stránkaWebová stránka, ktorá je súčasťou webového sídla spoločnosti GAS dostupného na adrese https://www.pumpa.sk/uzivatelska-zona/
Zmenazmena Podmienok
 • Program

2.1 Program je určený zákazníkom Čerpacích staníc, ktorými sú fyzické osoby. Ak sa takýto zákazník stane Členom, patria mu výhody Programu, ktoré má právo využiť.

2.2 Tieto Podmienky upravujú najmä vznik a zánik členstva v Programe, jednotlivé druhy výhod Člena a spôsoby ich využitia alebo poskytovania.

 • Členstvo v Programe

3.1 Vznik členstva

3.1.1 Členom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku. Členstvo v Programe vzniká

3.1.2. Členstvo vo vernostnom programe “ Moja Pumpa“ vzniká vyplnením ( vstupného online formulára) prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácie “ Moja Pumpa“ . Po vyplnení online prihlášky bude Členovi automaticky pridelená virtuálna/ digitálna karta a 16 miestne číslo karty. Po registrácii môže Člen požiadať prostredníctvom aplikácie aj o vydanie fyzickej karty v počte maximálne 1ks. Takto vyžiadaná fyzická karta karta bude Členovi po vyžiadaní v aplikácii zaslaná na Čerpaciu stanicu uvedenú v žiadosti v horizonte 14-21 dní. Člen bude informovaný o možnosti vyzdvihnutia karty na príslušnej Čerpacej stanici, ktorú zadal pri žiadosti o vydanie fyzickej karty . Zákazník, ktorý takto získal Kartu, je oprávneným držiteľom karty (ďalej len „držiteľ karty“) vo vzťahu k tej Karte.

3.1.3 Za riadne vyplnenú alebo podanú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú vyplnené a pravdivo uvedené všetky požadované údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail a požiada o vydanie virtuálnej karty alebo spáruje svoju existujúcu GAS kartu. ( len členovia, ktorí boli členmi vernostného programu GAS a využívali GAS kartu a Čerpacia stanica prešla pod značku Pumpa).

3.1.4 Zákazník vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s Podmienkami Členstva a Ochrane osobných údajov a zaklikne príslušné políčka na prihláške v elektronickej forme na Web stránke alebo v Aplikácii “ Moja Pumpa“

3.2 Skončenie členstva

3.2.1 Členstvo zaniká

 1. a) dňom doručenia písomného oznámenia Člena, v ktorom uvedie, že končí členstvo v Programe (za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie zaslané emailom na adresu spoločnosti);
 2. b) dňom smrti člena alebo dňom, ktorý súd vo vyhlásení za mŕtveho určil ako deň smrti;
 3. c) dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynuli tri roky od skončenia toho kalendárneho roku, v ktorom došlo k vykonaniu poslednej transakcie; transakciou sa rozumie pripísanie bodov alebo výmena bodov za odmenu;
 4. d) dňom vylúčenia Člena z programu.

3.2.2 Spoločnosť Pumpa SK, s.r.o. je oprávnená vylúčiť Člena z Programu, ak sa Člen dopustil protiprávneho konania v súvislosti s jeho členstvom v Programe alebo vo vzťahu k spoločnosti Pumpa SK, s.r.o., najmä

 1. a) ak porušil práva k ochranným známkam používaným spoločnosťou Pumpa SK s.r.o;
 2. b) spôsobil spoločnosti Pumpa SK s.r.o. alebo inému Členovi škodu alebo inú ujmu;
 3. c) získal výhodu v rozpore s Podmienkami;
 4. d) umožnil inej osobe, aby získala výhodu v rozpore s Podmienkami.

V tomto prípade zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Pumpa SK s.r.o. o vylúčení, ktoré bude Členovi oznámené. 

3.2.3 Zánikom členstva sa Karta tohto Člena stáva neplatnou. Člen stráca všetky práva člena a výhody s tým spojené, najmä nemá právo vymeniť nazbierané body za odmenu.

3.2.4 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. môže Kartu dočasne zablokovať v prípade, že prešetruje skutočnosti ktoré by mohli viesť k vylúčeniu Člena z Programu alebo z iných dôležitých dôvodov; v prípade blokácie Karty nie je Člen oprávnený využívať výhody Programu. Blokovanie Karty spoločnosť Pumpa SK s.r.o. Členovi oznámi.

 • Karta

4.1 Každý Člen môže dostať a používať len jednu platnú Kartu. Karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne držiteľ karty. Karta je vlastníctvom spoločnosti Pumpa SK s.r.o. Karta nie je platobná karta ani iný podobný platobný prostriedok. Karta môže byť použitá len v súlade s Podmienkami.

4.2. Držiteľ karty je povinný chrániť Kartu pred stratou a odcudzením. Karta nesmie byť ponechaná na takom mieste, ktoré nie je dostatočne zabezpečené pred odcudzením. V opustenom vozidle, aj keď uzamknutom alebo umiestnenom na stráženom parkovisku, Karta nesmie byť ponechaná nikdy. Držiteľ karty je povinný chrániť Kartu pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením.

4.3 Stratu alebo odcudzenie Karty je držiteľ karty povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti na e-mailovej adrese pumpa@pumpa.sk  (je nutné uviesť celé meno držiteľa karty, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, prípadne aj číslo karty). Zákaznícke centrum v prípade poskytnutia všetkých nevyhnutných informácií telefonické a e-mailové odkazy spätne nepotvrdzuje. Držiteľ karty je oprávnený vyzdvihnúť si po nahlásení straty alebo odcudzenia pôvodnej Karty na Čerpacej stanici novú Kartu. Pri obdržaní novej Karty nie je potrebné vypĺňať novú prihlášku do Programu, avšak držiteľ karty je povinný novú Kartu priradiť k svojmu účtu buď sám vo svojom Online účte alebo požiadať o priradenie novej Karty na adrese pumpa@pumpa.sk . Množstvo bodov, ktoré Člen nazbieral do dňa nahlásenia straty alebo odcudzenia Karty, mu zostane zachované. V prípade, ak držiteľ karty nemá záujem o ďalšie používanie Karty v plastovej forme, môže začať používať Kartu v digitálnej forme prostredníctvom Aplikácie; v tomto prípade je povinný požiadať na adrese pumpa@pumpa.sk o priradenie bodového zostatku k novej Karte. Akékoľvek operácie s Kartou vykonané po strate alebo odcudzení Karty nie sú platné s výnimkou prípadov, kedy dôjde k odpísaniu bodov z Karty ešte pred oznámením jej straty alebo odcudzenia. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie Karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia Karty. Akúkoľvek škodu a zodpovednosť za odpísanie bodov zo stratenej alebo odcudzenej Karty znáša sám držiteľ karty. V prípade odcudzenia alebo straty Karty Člen môže byť dočasne (do priradenia novej Karty k svojmu účtu) obmedzený v možnosti využívať niektoré výhody Programu (najmä v možnosti vymeniť body za Odmeny).

4.4 V prípade poškodenia Karty je držiteľ karty povinný postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade straty alebo odcudzenia Karty s tým, že držiteľ karty z opatrnosti poškodenú Kartu znehodnotí prestrihnutím.

4.5 V prípade použitia Karty evidovanej v zozname Kariet, s ktorými nemožno realizovať žiadnu operáciu (tzv. Čierna listina), je obsluha Čerpacej stanice oprávnená Kartu zadržať a znehodnotiť.

4.6 Digitálna karta

Okrem Karty v plastovej forme môže Člen používať aj digitálnu formu Karty, ktorá je dostupná v Aplikácii prostredníctvom mobilného zariadenia. Za účelom aktivácie a používania digitálnej Karty je Člen povinný stiahnuť si a používať Aplikáciu a prípadne postupovať podľa ďalších pokynov uvedených v Oznámení. Na použitie digitálnej formy Karty sa nevzťahujú tie ustanovenia týchto Podmienok, z povahy ktorých vyplýva, že sa majú vzťahovať len na použitie plastovej Karty (napríklad bod 4.5). Vo vzťahu k mobilnému zariadeniu, prostredníctvom ktorého Člen digitálnu Kartu používa, je Člen povinný dodržiavať povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3.

 • Výhody Člena

5.1 Člen môže v rozsahu a za podmienok bližšie určených príslušnou Ponukou

 1. a) zbierať body pri kúpe určitého tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. alebo tretími osobami;
 2. b) získať body v súvislosti s inou skutočnosťou;
 3. c) využiť službu alebo získať iné plnenie poskytované spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. alebo tretími osobami;
 4. d) využiť zľavu pri kúpe určitého tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. alebo tretími osobami;
 5. e) získať odmenu výmenou za body;
 6. f) získať odmenu sčasti výmenou za body a sčasti za doplatok.

5.2 Odmenou je najmä

 1. a) tovar alebo služba poskytovaná spoločnosťou Pumpa SK s.r.o.;
 2. b) poukážka na odber tovaru alebo služby poskytovanej tretími osobami;
 3. c) zľava na tovar alebo službu poskytovanú spoločnosťou Pumpa SK s.r.o.;
 4. d) zľava na tovar alebo službu poskytovanú tretími osobami.

5.3 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. informuje Členov o výhodách v Ponukách.

 • Zbieranie bodov

6.1 Nákup na Čerpacích staniciach

6.1.1 Body je možné začať zbierať ihneď po získaní Karty. Výhodu pripisovania bodov má každý držiteľ karty. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom Karty pri nákupe na Čerpacích staniciach na Slovensku, pokiaľ nedôjde k Zmene. Postup zbierania bodov na Čerpacích staniciach mimo Slovenska môže podliehať aj podmienkam a pravidlám programu „Moja Pumpa“ platným v krajine, v ktorej sa daná Čerpacia stanica nachádza.

6.1.2 Množstvo bodov, ktoré získa Člen, a spôsob, ako sa toto množstvo určí (koeficient), závisí od druhu tovaru a služby, za ktoré sa pri ich nákupe body pripisujú. V prípade palív je to súčin objemového koeficientu a objemu palív, ktoré Člen nakúpil. V prípade iného tovaru alebo služby je to buď súčin obratového koeficientu a obratu, ktorý Člen nákupom tovaru alebo služby urobil, alebo množstevného koeficientu a množstva tovaru a služby, ktorý Člen nakúpil.

6.1.3 Typ a výška koeficientu a vymedzenie tovaru a služieb, za ktoré sa pripisujú body, sa uvádzajú v príslušnej Ponuke. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je oprávnená zmeniť (a) výšku koeficientu aj (b) rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body. O uvedenej zmene budú Členovia informovaní vopred prostredníctvom aktuálnej Ponuky.

6.1.4 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. si vyhradzuje právo nepripisovať body pri nákupoch vybraných druhov tovaru a služieb a ďalej pri nákupoch, ku ktorým dochádza na základe transakcie určitými platobnými prostriedkami odlišnými od bankových platobných kariet (napr. palivové karty Pumpa). Pripísanie bodov môže byť obmedzené v prípade osobitných akcií organizovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. na podporu predaja tovaru a služieb. Členovia budú o všetkých obmedzeniach a zmenách informovaní vopred prostredníctvom Ponúk alebo Oznámení.

6.1.5 Kartu je nutné predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred zaplatením za nákup. Neskoršie predloženie Karty neumožňuje pripísanie bodov. Člen, ktorý pri platení na Čerpacej stanici nemá alebo zabudol Kartu predložiť obsluhe, nemôže získať body ani po dodatočnom predložení účtenky.

6.1.6 Pripísanie bodov za nákup je možné najviac 5-krát v priebehu jedného dňa.

6.1.7. Každé pripísanie bodov za nákup na Čerpacej stanici musí byť kryté nákupom Člena.

6.1.8 V prípade poruchy systému Čerpacej stanice bude informovať Člena o možnosti dodatočného pripísania bodov alebo môže Člen požiadať po zaslaní kópie bločku na e-mailovú adresu pumpa@pumpa.sk

6.1.9 Aktuálny bodový stav každého držiteľa karty v centrálnej databáze bodov je možné kedykoľvek zistiť na Čerpacej stanici po predložení Karty personálu obsluhujúcemu pokladňu alebo po prihlásení do Online účtu; tento stav však nemusí obsahovať body pripísané za obdobie predchádzajúcich 72 hodín.

6.2 Získanie bodov inak

Získať body je možné aj pri nákupe tovaru a služieb mimo Čerpacej stanice, alebo ak dôjde k splneniu inej skutočnosti, všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v Ponuke. 

6.3 Prípady neuznania bodov

6.3.1 Body nebudú držiteľovi karty uznané v nasledovných prípadoch:

 1. a) body neboli získané v súlade s Podmienkami;
 2. b) body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi;
 3. c) body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru na Čerpacej stanici), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

6.3.2 Pokiaľ držiteľ karty na požiadanie spoločnosti Pumpa SK s.r.o. nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov pokladničným dokladom o nákupe tovaru alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je oprávnená takéto body neuznať. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.

 • Poskytnutie služby alebo iného plnenia

Členovi môže spoločnosť Pumpa SK s.r.o. poskytnúť možnosť využiť službu alebo získať iné plnenie poskytované spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. alebo tretími osobami, ktorá bude podmienená členstvom v Programe prípadne ďalšími kvalifikačnými podmienkami. Uvedené možnosti a podmienky jej poskytnutia budú uvedené v príslušnej Ponuke. 

 • Zľava

Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. môže poskytnúť Členom zľavu

 1. a) pri nákupe určitého tovaru alebo služby na Čerpacej stanici alebo
 2. b) pri nákupe určitého tovaru alebo služby poskytovanej treťou osobou,

ktorej priznanie bude podmienené členstvom v Programe prípadne ďalšími kvalifikačnými podmienkami, avšak bez toho, aby nárok na túto zľavu vznikol výmenou bodov. Uvedená zľava a podmienky vzniku nároku na zľavu budú uvedené v príslušnej Ponuke. 

 • Odmeny

9.1 Všeobecne

9.1.1 O výmenu bodov za odmenu môže požiadať iba ten držiteľ karty, ktorý sa stal Členom. Body sú spravidla na účet pripísané a vymeniť ich za odmenu je možné až po uplynutí 72 hodín od momentu vykonania transakcie, za ktorú Členovi vznikol nárok na pripísanie bodov. Člen stráca nárok na výmenu bodov za odmenu po uplynutí troch rokov od skončenia toho kalendárneho roku, v ktorom mu boli pripísané.

9.1.2 Body je možné vymeniť len za odmeny uvedené v aktuálne platnej Ponuke. Body nie je možné vymeniť za peniaze.

9.1.3 Aktuálna Ponuka obsahuje (a) popis odmeny, (b) informáciu, či je možné odmenu získať priamo na Čerpacej stanici alebo iným spôsobom, (c) bodovú hodnotu odmeny a (d) v prípade doplatkovej odmeny aj výšku doplatku v peniazoch. K odmene patrí len to príslušenstvo, ktoré je uvedené v Ponuke.

9.1.4 Odmeny sú k dispozícii počas doby platnosti príslušnej Ponuky alebo do vyčerpania alebo vypredania zásob, pokiaľ k nim dôjde skôr. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období, najmä z dôvodu vyčerpania (vypredania) zásob, alebo zásahu vyššej moci. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z Ponuky. Informácie o tomto kroku budú uvedené v Oznámení.

9.1.5 Pokiaľ je odmenou poukážka na poskytnutie tovaru alebo služby, je táto použiteľná do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak takýto dátum nie je na poukážke vyznačený, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

9.2 Žiadosť o poskytnutie odmeny

9.2.1 O odmenu môže Člen požiadať len na Čerpacej stanici na Slovensku. Člen v takomto prípade predloží obsluhe Čerpacej stanice svoju Kartu, uvedie názov odmeny a prípadne ju aj popíše. Obsluha Čerpacej stanice odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich Členovi a evidovaných v centrálnej databáze bodov. V prípade, že sa poskytuje odmena v hodnote najmenej 900 bodov a obsluha Čerpacej stanice má pochybnosti o totožnosti Člena, môže požiadať tohto Člena o predloženie Dokladu totožnosti k nahliadnutiu za účelom overenia jeho totožnosti.

9.2.2 O katalógové odmeny môže Člen požiadať aj prostredníctvom Online účtu, tie budú následne zaslané na Čerpaciu stanicu uvedenú Členom pri žiadosti o výber odmeny

9.3 Odmeny, ktoré je možné odobrať na Čerpacích staniciach na Slovensku

9.3.1 Člen môže dostať na Čerpacej stanici len tovar alebo službu, ktoré sú na nej aktuálne k dispozícii.

9.3.2 Prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby Člen potvrdí podpisom na účtenke z terminálu. Člen je povinný účtenku odovzdať obsluhe Čerpacej stanice.

9.3.3 Na Čerpacej stanici si môže Člen vybrať najviac 5 kusov tovaru denne. Pri nákupe tovaru za body bude takto zakúpený tovar spoplatnený nasledovne: jeden kus tovaru sumou 0,01 € a jeden natankovaný liter pohonných hmôt sumou 0,01 €.

9.3.4 Člen je povinný si skontrolovať prebratý tovar priamo na Čerpacej stanici. Neskoršie reklamácie chýb, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru, budú uznané, len ak budú uplatnené v záručnej lehote a z dôvodov podľa zákona. Potom bude postupované v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.4 Zásielkové odmeny z katalógu

9.4.1 Tovar je Členovi doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní bodov z jeho účtu. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, spoločnosť Pumpa SK s.r.o. oznámi túto skutočnosť Členovi a zabezpečí dodanie tovaru hneď, ako to bude možné. Tovar doručuje pošta alebo iný poskytovateľ poštových alebo obdobných služieb (ďalej len „pošta“) na Čerpaciu stanicu, ktorá pri objednávke zadá Člen v Aplikácii. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym vyplnením Čerpacej stanice a neinformovaním o zmene adresy spoločnosť Pumpa SK s.r.o. nezodpovedá. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručovaním poštou alebo kuriérskou službou alebo treťou stranou (dodávateľom).

9.4.2 Pri odpísaní bodov Člen dostane potvrdenie o tejto transakcii. Člen je povinný uschovať si potvrdenie do momentu doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru je Člen povinný potvrdiť prevzatie zásielkovej odmeny preukázaním PIN kódu objednávky obsluhe Čerpacej stanice a podpísaním preberacieho protokolu.

9.4.3 Ak si tovar zaslaný na Čerpaciu stanicu Člen neprevezme do 30 dní od oznámenia bude mu tovar na požiadanie opätovne zaslaný; úhradu doručovacích nákladov v tomto prípade môže žiadať spoločnosť Pumpa SK s.r.o. od Člena.

9.4.4 V prípade, že si Člen neprevezme tovar, spoločnosť Pumpa SK s.r.o. neposkytne náhradu bodov za neprevzatú zásielkovú odmenu ani žiadnu inú kompenzáciu.

9.5 Niektoré ustanovenia o doplatkovej odmene

Ak bude stanovená výška peňažného doplatku bude uvedená v Ponuke. Člen zaplatí doplatok pri prevzatí doplatkovej odmeny na Čerpacej stanici, od pošty alebo inej osoby, ktorá doručuje doplatkovú odmenu.

9.6 Poukážky

9.6.1 Člen môže výmenou za body získať poukážku na odber tovaru alebo služby poskytovanej treťou osobou. V zmysle príslušnej Ponuky môže o výmenu požiadať buď prostredníctvom Online účtu alebo priamo na Čerpacej stanici.

9.6.2 Pokiaľ Člen požiada o výmenu prostredníctvom Online účtu, poukážka mu bude doručená v listinnej forme buď poštou rovnako ako zásielková odmena alebo elektronicky (napr. e-mailom).

9.6.3 Poskytnutie tovaru alebo služby treťou osobou sa spravuje podmienkami tejto tretej osoby.

9.7 Zľava za body na Čerpacej stanici

9.7.1 Člen môže využiť za 100 bodov zľavu vo výške 50 centov. Táto sa mu odpočíta od ceny nákupu za palivá a iný tovar alebo služby s výnimkou liehovín, tabakových výrobkov, mýtnych služieb a iných podobných poplatkov, cenín (napr. poštových známok), MHD lístkov, tovaru predávaného prostredníctvom samoobslužných automatov, žrebov a služieb stávkových terminálov, služieb predplatených platieb, kupónov pre mobilné telefóny, telefónnych kariet a vratných obalov. Výška zľavy získanej výmenou za body môže predstavovať maximálne 90 % z ceny nákupu.  V prípade, ak Člen uplatní zľavu za body na nákup paliva a súčasne iného tovaru alebo služby, zľava sa prednostne poskytne z ceny paliva.    

9.7.2 Zľavu za body nemožno uplatniť pri platení platobnými prostriedkami odlišnými od bankových platobných kariet (napr. palivové karty Pumpa a GAS, DKV, CCS). Kombinácia zľavy za body s inou výhodou Programu alebo s inou zľavou alebo iným plnením poskytovaným v rámci osobitných akcií organizovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. môže byť obmedzená; o tejto skutočnosti budú Členovia informovaní v Oznámení. 

9.7.3 Uplatnenie zľavy musí Člen nahlásiť obsluhe Čerpacej stanice ešte pred platením. Obsluha odpočíta stanovený počet bodov vymenených za zľavu z ceny tovaru alebo služby. Výslednú čiastku po zohľadnení zľavy Člen zaplatí.

9.7.4 V prípade zmeny výšky zľavy za body alebo inej podmienky jej čerpania, spoločnosť Pumpa SK s.r.o. vykoná Zmenu najmenej jeden mesiac pred jej účinnosťou; to neplatí, ak spoločnosť Pumpa SK s.r.o. ponúkne osobitnú akciu na zľavu, ktorá bude pre Členov výhodnejšia oproti zľave za body podľa bodu 9.7.1 týchto Podmienok.     

9.8 Reklamácie vád odmeny – tovaru

9.8.1 Vadný (poškodený, nefunkčný) tovar je možné reklamovať v zákonom stanovenej záručnej dobe a buď zaslať na adresu partnera spoločnosti Pumpa SK s.r.o., ktorá zabezpečuje zasielanie zásielkových odmien a ktorá ho Členovi zaslala (ďalej len „zásielková firma“), alebo odovzdať na tej Čerpacej stanici, na ktorej Člen tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak.

9.8.2 Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, spoločnosť Pumpa SK s.r.o. alebo zásielková firma do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle Členovi opravený alebo nový tovar.

9.8.3 Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť, alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie Člena

 1. a) vymenený za nový tovar, alebo
 2. b) vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok.

V prípade žiadosti podľa písm. b) spoločnosť Pumpa SK s.r.o. vráti Členovi body a pri doplatkovej odmene aj zaplatený doplatok do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Pumpa SK s.r.o.

9.8.4 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. postupuje podľa bodu 9.8.3 aj v prípade iných neodstrániteľných vád tovaru s výnimkou prípadov, keď Člen reklamuje vady tovaru, ktorý je doplatkovou odmenou, a výslovne trvá na poskytnutí primeranej zľavy z doplatku.

9.8.5 Podmienky a spôsob reklamácie, vrátane uplatňovania a vybavovania reklamácií tovaru, najmä lehotu na uplatnenie reklamácie a podmienky zodpovednosti za vady tovaru sú podrobnejšie upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na každej Čerpacej stanici nachádzajúcej sa v Slovenskej republike.

9.9 Reklamácie vád iných odmien ako tovaru

Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. sa v prípade niektorých služieb, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré poskytujú zmluvní partneri na to oprávnení, zaviazala ich poskytnutie len obstarať a tieto uhradiť. Vzťah medzi Členom a zmluvným partnerom, predmetom ktorého je plnenie takejto odmeny, sa riadi zmluvou medzi nimi. Z tohto dôvodu všetky reklamácie a uplatňovanie práv z porušenia povinností zmluvných partnerov musí Člen uplatňovať priamo u zmluvného partnera. 

9.10 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sa Člen po prevzatí zásielkovej odmeny rozhodne túto odmenu vrátiť (napr. z dôvodu, že nespĺňa jeho očakávania), môže tak urobiť do 7 dní po prevzatí odmeny. Odmenu musí zaslať späť na vlastné náklady na adresu Pumpa SK s.r.o., ktorá je uvedená na stránke www.pumpa.sk . Zásielková odmena nesmie byť poškodená a musí byť v originálnom balení vrátane dodaného príslušenstva. Po prevzatí vrátenej odmeny zásielkovou firmou alebo spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. má Člen nárok na vrátenie bodov a v prípade doplatkovej odmeny okrem toho aj nárok na vrátenie doplatku. Člen je povinný v tejto veci kontaktovať spoločnosť na e-mailovej adrese pumpa@pumpa.sk a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia bodov.

 1. Online účet

10.1 Online účet umožňuje Členom (a) kontrolovať históriu transakcií (t.j. zisťovať stav pripísaných bodov a históriu uplatnených odmien), (b) vykonávať správu Karty (t.j. nahlasovať poškodenú, stratenú alebo odcudzenú Kartu), (c) prehliadať Personalizované ponuky, (d) žiadať o poskytnutie zásielkovej odmeny alebo poukážky a sledovať stav vybavenia žiadostí a (e) vykonávať zmeny osobných údajov.

10.2 Každý držiteľ karty je oprávnený registrovať sa do Online účtu len raz, a to buď spolu s vyplnením a podaním prihlášky do Programu alebo neskôr po vzniku členstva. Pre používanie Online účtu je držiteľ karty povinný vykonať registráciu a postupovať podľa pokynov zverejnených vo formulári dostupnom na Webovej stránke alebo v Aplikácii. Z bezpečnostných dôvodov bude Online účet po vykonaní niekoľkonásobných neúspešných pokusov o prihlásenie na 24 hodín zablokovaný.

10.3 Držiteľ karty je povinný heslo na prihlásenie do Online účtu utajovať a neumožniť, aby sa stalo známe tretím osobám, heslo nesmie byť žiadnym spôsobom vyznačené na samotnej Karte a ani na inom mieste napísané či vytlačené. Držiteľ karty je zodpovedný za škodu a sám znáša škodu spôsobenú používaním Online účtu inou osobou, ktorá má prístup k Online účtu použitím hesla, bez ohľadu na to, či je oprávnená alebo neoprávnená. Držiteľ karty je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti Pumpa SK s.r.o. alebo tretím osobám neoprávneným používaním hesla, ktorá vznikla v dôsledku nesplnenia povinnosti dodržiavať mlčanlivosť ohľadom hesla.

10.4 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek (a) zmeniť formát Online účtu, (b) upraviť obsah, vzhľad a technickú štruktúru Online účtu alebo (c) dočasne zastaviť používanie Online účtu z dôvodu údržby, opravy alebo zlepšenia. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je oprávnená zrušiť Online účet z dôvodov, pre ktoré je oprávnená vylúčiť Člena z Programu podľa bodu 3.2.2, alebo ak sa Člen neprihlási do Online účtu po dobu dlhšiu ako jeden rok. Najmenej 60 dní pred zrušením Online účtu bude Členovi zaslané upozornenie na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Online účtu.

 1. Služby Zákazníckeho centra

11.1 Spoločnosť zabezpečuje komunikáciu výlučne formou telefonického, písomného a e-mailového kontaktu so zákazníkmi nasledovné služby: poskytovanie informácií o Programe a ostatných službách siete Čerpacích staníc, informovanie o registrácii Karty, riešenie prevádzkových problémov Členov (najmä strata, odcudzenie, poškodenie karty, reklamácie odmien), prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok Členov a vybavovanie žiadostí o výmenu bodov za odmeny.

 1.  Zákazníci môžu kontaktovať spoločnosť na e-mailovej adrese: pumpa@pumpa.sk
 1. Alternatívne riešenie sporov

Každý držiteľ Karty alebo Člen, ktorý sa domnieva, že spoločnosť Pumpa SK s.r.o. porušila jeho spotrebiteľské práva, má právo za účelom ochrany jeho spotrebiteľských práv obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Držiteľ Karty alebo Člen je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Pumpa SK s.r.o. (a) odpovedala zamietavo, alebo (b) vôbec neodpovedala ani do 30 dní odo dňa odoslania na jeho žiadosť o nápravu odoslanú z dôvodu, že držiteľ Karty alebo Člen nebol spokojný so spôsobom, akým spoločnosť Pumpa SK s.r.o. vybavila jeho reklamáciu, alebo pretože sa domnieval, že spoločnosť Pumpa SK s.r.o. porušila jeho práva.

 1. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je na základe článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) oprávnená spracúvať osobné údaje Člena uvedené v prihláške do Programu vrátane údaju o dátume vzniku členstva a spôsobu podania prihlášky, ako aj údaje o Členom vykonaných nákupoch a uplatnených odmenách, ktoré spoločnosť Pumpa SK s.r.o. získa počas jeho členstva v Programe, a to na účel prevádzkovania Programu, t.j. poskytovania odmien a plnenia iných záväzkov alebo uplatňovania práv vyplývajúcich spoločnosti Pumpa SK s.r.o. z Programu a s tým spojenú komunikáciu s Členom. Poskytnutie nasledovných osobných údajov je povinné: meno a priezvisko, dátum narodenia (deň, mesiac a rok), korešpondenčná adresa (ulica, číslo súpisné/číslo orientačné, mesto, PSČ) a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 3.1.1 písm. a) aj e-mailová adresa. Poskytnutie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je zmluvnou požiadavkou; pokiaľ všetky tieto údaje nebudú v prihláške pravdivo uvedené, dotknutej osobe členstvo v Programe nevznikne. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu údaju o pohlaví, telefónneho čísla a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 3.1.1 písm. b), aj údaju o e-mailovej adrese je dobrovoľné, ak ich však Člen spoločnosti Pumpa SK s.r.o. poskytne, budú spracúvané na základe článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia za účelom správnej a efektívnej komunikácie s Členom súvisiacej s prevádzkou Programu (napríklad údaj o pohlaví bude spracúvaný za účelom správnej formy oslovenia Člena). Neposkytnutie týchto údajov nebude mať vo vzťahu k členstvu pre Člena žiadne dôsledky.   

13.2 Pokiaľ na to Člen udelil podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickej prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Pumpa SK s.r.o.je oprávnená (a) spracúvať jeho osobné údaje uvedené v prihláške aj na účel priameho marketingu – zasielania reklamy a inej podobnej komunikácie všeobecného charakteru a (b) zasielať tomuto Členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, reklamu a marketingové informácie všeobecného charakteru. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (a) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Pumpa SK s.r.o. , (b) prostredníctvom e-mailu na adrese pumpa@pumpa.sk  (c) vyznačením odhlásenia sa zo zasielania týchto informácií vo svojom Online účte alebo (d) pomocou formuláru dostupného na Webovej stránke. Člen môže týmto spôsobom zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania vyššie uvedených marketingových informácií voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, Aplikácia a Webová stránka.

13.3 Pokiaľ na to Člen udelil podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickej prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Pumpa SK s.r.o.  je oprávnená (i) spracúvať (a) jeho osobné údaje uvedené v prihláške, (b) údaje o ním vykonaných nákupoch (vrátane údajov o nakúpených produktoch, hodnote, čase a mieste jednotlivých nákupov a použitom spôsobe platby), (c) údaje o ním uplatnených odmenách  (vrátane údajov o charaktere a počte uplatnených odmien, počte bodov vymenených za bonusy, periodicite a čase výmeny bodov za odmeny a zvolenom spôsobe doručenia odmeny), (d) údaje o spôsobe a mieste uplatnenia ponúk na zľavnené nákupy, (e) údaje o používaní Webovej stránky a Aplikácie (vrátane údajov o webových linkách/prepojeniach, ktoré zvolil, počte prihlásení sa na svoj užívateľský profil, jeho polohe získanej na základe IP adresy alebo používania Aplikácie a údajov o tom, ako reaguje na e-maily spoločnosti Pumpa SK s.r.o. , (f) údaje o jeho účasti na promočných akciách organizovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o., ako aj (g) údaje o jeho odpovediach na otázky položené v rôznych prieskumoch spoločnosti Pumpa SK s.r.o. a to na účel priameho marketingu – zasielania Personalizovaných ponúk členovi založených na jeho predchádzajúcich nákupoch a používaní Webovej stránky a Aplikácie a (ii) zasielať tomuto Členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takéto Personalizované ponuky. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (a) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Pumpa SK s.r.o. , (b) prostredníctvom Zákazníckeho centra, (c) vyznačením odhlásenia sa zo zasielania Personalizovaných ponúk vo svojom Online účte alebo (d) pomocou formuláru dostupného na Webovej stránke. Člen môže týmto spôsobom zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania Personalizovaných ponúk voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby SMS, Aplikácia a Webové stránka.

13.4 Odvolanie súhlasu udeleného Členom podľa bodov 14.2 a 14.3 nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Člena pred odvolaním súhlasu.

13.5 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. poskytne v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu osobné údaje Členov príjemcom, ktorí sú tretími osobami (ďalej len „Príjemcovia“). Príjemcom sa pre účely poskytnutia osobných údajov rozumejú i oprávnení zamestnanci spoločnosti Pumpa SK s.r.o. a Príjemcov, ktorí prichádzajú v rámci svojho pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu do kontaktu s osobnými údajmi Členov. Keďže niektorí z Príjemcov sa nachádzajú v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, dochádza k prenosom osobných údajov do týchto krajín. V týchto prípadoch však spoločnosť Pumpa SK s.r.o. Členom poskytuje primerané záruky. Kategórie Príjemcov a primerané záruky, ktoré poskytuje spoločnosť Pumpa SK s.r.o. pri prenose osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, sú uvedené v bode 4

13.6 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. je zodpovedná za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1. Nariadenia. Každá osoba je však povinná uviesť na prihláške len správne a pravdivé osobné údaje.

13.7 Každý Člen je povinný bezodkladne informovať spoločnosť písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytnutých v prihláške (zmena mena alebo priezviska, korešpondenčnej adresy, kontaktného telefónneho čísla a pod.) alebo tieto údaje sám zmeniť vo svojom Online účte.

13.8 Informácia o tom, ako dlho spoločnosť Pumpa SK s.r.o. uchováva osobné údaje Členov týkajúce sa členstva v Programe a vykonaných finančných transakcií, je dostupná

13.9.Všeobecné ustanovenia 

14.0 Členstvo v Programe a práva s ním spojené sú neprevoditeľné a zanikajú najneskôr smrťou Člena.

14.1 Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. si vyhradzuje právo meniť Podmienky prostredníctvom Zmeny. Zmena sa môže vykonať oznámením o zmenených ustanoveniach alebo vydaním nového znenia Podmienok. Zmena sa zverejní na Čerpacích staniciach alebo na Webovej stránke. Pumpa SK s.r.o. má právo oznámiť Zmeny aj iným spôsobom. Zmena je účinná dňom, ktorý je v nej uvedený, a v prípade, že takýto deň účinnosti uvedený nie je.

14.2 Program pripravila spoločnosť Pumpa SK s.r.o. s dlhodobým zámerom. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. si však vyhradzuje právo skončiť Program. Dátum skončenia prevádzkovania Programu sa vyhlási prostredníctvom Oznámenia na všetkých Čerpacích staniciach na Slovensku, minimálne jeden mesiac vopred. Po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body. Za body nazbierané do dátumu skončenia prevádzkovania „Moja Pumpa“ bude možné získať odmenu v priebehu dvoch mesiacov po tomto dátume. Realizácia Programu podľa vyššie uvedených podmienok sa bude uskutočňovať v súlade s Oznámením.

14.3 Toto znenie Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022

© PUMPA 2021   |   web by gfxpulse